• การอบรม

  เรามุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการอบรม โดยวิธีการอบรมของเราไม่ได้เป็นการนั่งฟังผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดกระบวนการคิด และเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • การประเมิน

  เราทำการประเมินบุคลากร/องค์กร ด้วยแบบประเมินที่มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบจริงแล้ว

 • การให้ค าปรึกษา

  เราสามารถให้คำปรึกษาได้หลากหลาย อาทิเช่น เรื่องการวางระบบทรัพยากรบุคคล การผสมผสานปรัชญาการบริหาร ฯลฯ
  เราตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้า และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ท่าน

ตารางการจัดอบรมรูปแบบ Public Course
แค่คนเดียวก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้  (198KB)

หากต้องการสมัคร หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม

E-mail:

 • องค์กรญี่ปุ่นในไทยส่วนใหญ่แล้ว จะคาดหวังไว้สูงในการขยายขนาดองค์กร เพราะฉะนั้น บุคลากรระดับผุ้จัดการชาวไทยที่เข้าใจสภาวะภายในองค์กร การจัดการสำหรับผู้บริหาร และการมอบอำนาจในการตัดสินใจ จึงเป็นสิ่งจำเป็น
 • ด้วยสภาวะการ Localization ของบุคลากรเช่นนี้ ทำให้ปัญหาที่ทุกองค์กรต้องเจอคือการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร

สถานะในการเติบโตขององค์กรญี่ปุ่นในไทยในปัจจุบัน และปัญหาเรื่องบุคลากร องค์กร

ปัญหาที่ระดับบริหารชาวไทยมักจะพบเจอ

ปัญหาด้านบุคลากรทหี่ ลายองค ์ กรกา ลงัประสบอยู่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารเข้าใจว่าการพัฒนาลูกน้องและงานด้านคนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (คนญี่ปุ่น) และฝ่ายบุคคลเท่านั้น จึงไม่มีการสอนงานลูกน้องอย่างเพียงพอ
 • ผู้บริหารขาดความรู้ในการพัฒนาลูกน้องผ่านการมอบหมายงาน และมักจะทำงานด้วยตนเองโดยไม่มีการมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้แก่ลูกน้อง
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างแผนก บางครั้งผู้บริหารไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป้าหมายของทุกหน่วยงานสำเร็จไปด้วยกันได้
PMFD
(Practical management for further development as a manager)
หลักสูตรหลักการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป หรือ ผู้ที่กำลังเตรียมขึ้นเป็นระดับผู้จัดการในอนาคต
PMFD-Follow หลักสูตรติดตามผล PMFD ผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร PMFD
 • ผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งมาเป็นระยะเวลานาน บางครั้งไม่สามารถมองเห็นจุดด้อยของตนเองได้ จึงพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ยาก
 • ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำต่ำ ทำให้ไม่สามารถบริหารงานและคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LDP
(Leadership Development Program)
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำผ่านการใช้แบบสำรวจ 180องศา พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย (Supervisor) ขึ้นไป
 • การประชุมภายในใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้และบางครั้งไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เข้าประชุมพูดคุยไม่ตรงประเด็น ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประชุม หรือไม่มีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ
 • การแก้ไขปัญหาแบบไม่แยกแยะสาเหตุ ไม่มีขั้นตอน นำไปสู่วิธีแก้ปัญหาแบบผิดวิธี
Logical Thinking
Know-How Do-How
หลักสูตรหลักการคิดเชิงตรรกะ พนักงานทุกระดับ
 • พนักงานขาดทักษะพื้นฐานการทำงาน ไม่รู้ว่าองค์กรคาดหวังต่อตัวพนักงานอย่างไรบ้าง
 • งานผิดพลาดเนื่องจากขาดความรู้ด้านการบริหารเวลา การแบ่งหน้าที่ PDCA Ho-Ren-So
Basic Of Work หลักสูตรเรียนรู้พื้นฐานการปฏิบัติงาน พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • พนักงานขาดทักษะในการสื่อสาร ส่งผลให้งานล่าช้าเนื่องจากความผิดพลาด ทำงานไม่สำเร็จ
 • พนักงานขาดทักษะในการมองคนจากพฤติกรรม เช่น ท่าทาง สีหน้า คำพูด ฯลฯ ทำให้บางครั้งเกิดปัญหาเนื่องจากไม่รู้วิธีเข้าหาอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
Relationship For Business หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านทฤษฎี SOCIAL STYLE® พนักงานทุกระดับ
 • ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นขาดความรู้ด้านการบริหาร โดยเฉพาะทักษะด้านการสอนงานลูกน้อง
 • ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นขาดความเข้าใจในวิธีการทำงานของคนไทย เกิดความเข้าใจผิดในการทำงาน
Management Training For Japanese หลักสูตรหลักการบริหารจัดการสำหรับชาวญี่ปุ่น พนักงานชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป

เราขอเสนอการบริการ การแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกยกให้เป็นที่1ของประเทศญี่ปุ่นในเรื่อง Training, Assessment และ Consulting
การ Training ของเรา Train โดยผู้สอนชาวไทย และเป็นภาษาไทย

สถิติการใช้บริการในประเทศญี่ปุ่ น ใน2013ปี

ผลงานของเราใน ASEAN

รูปแบบกิจการ สิ่งที่ควรทำ กลุ่มเป้าหมาย บริการของเรา
ผู้ผลิตสารเคมีทั่วไป เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และผู้จัดการชาวไทย การอบรมหลักการบริหารจัดการ (การอบรมใช้ระยะเวลา 2วัน)
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พัฒนา Candidateผู้จัดการรุ่นต่อไป เพื่อส่งเสริมการ Localization พนักงาน หัวหน้าในระดับปฏิบัติการ การอบรมพื้นฐานการทำงาน เช่น [Ho-Ren-So] [5W1H] (การอบรมใช้ระยะเวลา1วัน 4ครั้ง)
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้จัดการทุกแผนก (จัดการคัดเลือกทุกปี) การสัมมนาเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ(1วัน)
ธุรกิจการเงิน สร้างผู้นำที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานที่มีอายุมากกว่าได้ ผู้จัดการใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน การอบรมเรื่องหลักการบริหารจัดการซึ่งเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง (2วัน)
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจให้ได้ พนักงานระดับหัวหน้าที่กำลังจะเลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้จัดการ การอบรมเรื่องการคิดแบบตรรกะ และการอบรมหลักการบริหารจัดการ (1วัน 4ครั้ง)

เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการอบรมไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรมของเรามิได้มุ่งเน้นแต่เพียงการการอบรมเพียงอย่างเดียว เรายังมีการซัพพอร์ทในส่วนของการบ้านก่อนการเข้าอบรม และการติดตามผลอีกด้วย
  ก่อนการอบรม รูปแบบการอบรม หลังการอบรม
สิ่งที่มักจะเกิดขึ้น
 • การอบรมเน้นไปในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
 • มีการตั้งหัวข้อการอบรมกว้างๆ อย่างเช่น “พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ”
 • ไม่มีการปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละบริษัท
 • เป็นการอบรมในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมนั่งฟังผู้สอนเพียงอย่างเดียว
 • เน้นที่การให้ความรู้เพียงอย่างเดียว
 • วางแผนไว้ว่าจะทำ แล้วไม่ได้ทำตามแผนสักที
 • ไม่มีการวัดผลหลังจากการอบรม
  →ไม่เกิดผลที่ดีต่อองค์กร ผู้บริหารรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ส่งผลให้การอบรมถูกยกเลิกไป
บริการของเรา
 • เราเริ่มจากการทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กรของลูกค้า แล้วจึงทำการกำหนดรายละเอียดของการอบรม
 • ตัวอย่างของการเข้าใจสถานการณ์ และกำหนดรายละเอียดการอบรม

เราออกแบบการอบรมของเราด้วยหลักการดังนี้
●การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่ทำงาน
เราออกแบบการอบรมโดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่ทำงานของผู้เข้าร่วม หลังจากการอบรม
●มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมคิดทบทวนพฤติกรรมของตน
ผู้สอนจะไม่เฉลยโจทย์โดยตรง แต่จะใช้วิธีพูดให้ผู้เข้าร่วมได้คิด และรู้คำตอบได้จากการคิดด้วยตนเอง
●การเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติ
ให้ความรู้แค่ในส่วนที่มองแล้วว่าสามารถใช้ได้จริงในที่ทำงานเท่านั้น

 • มีการติดตามผลการนำเนื้อหาการอบรมไปใช้จริง
 • มีการประเมินผลของการอบรมอย่างต่อเนื่อง
 • ออกแบบเนื้อหาของการอบรมครั้งต่อไปจากผลของการนำไปใช้จริง

ชื่อบริษัท RGF MANAGEMENT SOLUTIONS(THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่บริษัท อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 3038 ชั้นที่ 30
เลขที่ 1788 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรงเทพฯ 10310
ติดต่อเรา หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0) 2-088-3533
อีเมล์ :

หากมีความต้องการสมัครเข้าร่วมการอบรม Public Course หรือ มีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเข้ามาที่อีเมล์ด้านบน
กรรมการผู้จัดการ Mr. Tamaki Yoshioka